Działalność gospodarcza

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana danych, wykreślenie, wydanie duplikatu wspisu do ewidencji, loicencej na transport taksówkowy, sprzedaż alkoholu.


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej, I piętro, pokój nr 18, tel. 071 381 71 18


Wymagane dokumenty Dowód osobisty


FORMULARZE I INSTRUKACJA

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba


UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z CEIDG

- Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej:
W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, organem właściwym pozostaje urząd gminy, gdyż ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.).
Dane dotyczące zamieszkania (zameldowania) oraz nr PESEL są ewidencjonowane w rejestrze PESEL.
Właściwy Sąd może skierować do organu rejestrowego (CEIDG) wezwanie do usunięcia braków formalnych pisma procesowego (tj. wystąpić o przekazanie danych z pełnego wpisu do CEIDG).
Art. 37.
1. CEIDG udostępnia zawarte w niej dane i informacje określone:
1) w art. 25 ust. 1, z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile
nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej; (...)

Art. 38.
1. Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do
danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.

2. Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2, są udostępniane na stronie
internetowej CEIDG. (...)

Art. 39.
1. Dane CEIDG mogą być nieodpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art.
38 ust. 2, organom administracji, po uprzednim ustaleniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki warunków technicznych.

2. Dane CEIDG mogą być odpłatnie udostępniane, w sposób inny niż określony w art. 38 ust. 2,
za pomocą urządzeń teletransmisji innym podmiotom do wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, musi łącznie spełniać następujące warunki:
1) posiadać urządzenia umożliwiające identyfikację: osoby uzyskującej dane w systemie oraz
zakresu, daty i celu ich uzyskania;
2) posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych
niezgodnie z celami określonymi w ustawach.

4. Udostępnienie, o którym mowa w ust. 2, wymaga zawarcia z ministrem właściwym do spraw
gospodarki umowy określającej przynajmniej zakres udostępnianych danych i warunki techniczne ich
udostępnienia.

5. Podmioty, którym udostępniono dane CEIDG w trybie ust. 1 albo 2, nie mogą przekazywać
tych danych, ani ich fragmentów, innym podmiotom, chyba że umowa, o której mowa w ust. 4 stanowi
inaczej.

6. Opłaty za udostępnianie danych z CEIDG stanowią dochód budżetu państwa.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób obliczania
wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych z CEIDG podmiotom, o których
mowa w ust. 2, uwzględniając wysokość opłat w zależności od sposobu i zakresu udostępniania
danych.

Informacja wytworzona przez:
Sylwia Barwińska , w dniu:  23‑02‑2007 14:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  23‑02‑2007 14:30:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑07‑2014 13:10:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie