Rejestr żłobków i klubów dziecięcychProcedury związane z Rejestrem żłobków i klubów dziecięcych.

Prowadzenie żłobka zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1457), wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez gminę , właściwą ze względu na miejsce prowadzenia żłobka.


Aby dokonać wpisu należy w złożyć następujące dokumenty:

1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
2. w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
3. numer: PESEL, NIP i REGON;
4. oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
6. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
7. oświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Ponadto wnioskodawca jest proszony o:
1. złożenie kserokopii z oryginałami do wglądu pozytywnej opinii komendanta Powiatowego Straży Pożarnej oraz pozytywnej opinii właściwego Powiatowego inspektora sanitarnego;
2. przedłożenie do wglądu dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;
3. przedłożenie do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.


Wpis do rejestru żłobków następuje w ciągu 30 dni od złożenia kompletnej dokumentacji.


Wójt może odmówić wpisu żłobka do rejestru. Nastąpi to wówczas, gdy:


1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.


Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego,za pośrednictwem organu, który wydał decyzję


Wykreślenie z rejestru żłobków następuje w przypadku:


1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2. nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

Opłaty.
Jednorazowa opłata za wpis do Rejestru żłobów i klubów dziecięcych , to kwota 100 zł.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Jelcz -Laskowice nr
66 9585 0007 0020 0209 7563 0001.
Druki do pobrania:
1. wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
2. informacja o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
3. wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
59KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
41KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Maria Duszak , w dniu:  23‑02‑2006 09:58:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  23‑02‑2006 09:58:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑04‑2015 11:41:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie