Zwrot podatku akcyzowego


Zwrot podatku akcyzowego przysługuje:
Producentowi rolnemu, za którego uznaje  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
Gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 
W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, podaje numer z tego rejestru.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U.2015r., poz. 1340)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 71 381 71 27

Wymagane dokumenty
Producent rolny może składać do burmistrza wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na dany rok, w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego do 28 lutego -  producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia  do 31 stycznia,
b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia  producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca
 
Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (załącznik)
 
Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej, wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu do 1 litra określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju, z tym, że kwota zwrotu podatku nie może być wyższa niż kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Termin załatwienia sprawy
30 dni od dnia złożenia wniosku


Opłaty
Brak opłat

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Plik pdf Wniosek o zwrot akcyzy
07‑12‑2017 12:34:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
293KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  07‑12‑2017 12:31:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  07‑12‑2017 12:31:21
Data ostatniej aktualizacji:
07‑12‑2017 12:34:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie