Search:
Opłaty skarbowe w Urzędzie Stanu Cywilnego


Opłaty skarbowe:


-        decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą 50 zł

-        decyzja o zmianie imienia (imion) i nazwiska albo nazwiska lub imienia (imion) 37 zł

-        pozostałe decyzje wydawane przez kierownika USC 39 zł

-        odpis skrócony aktu stanu cywilnego 22 zł

-        odpis zupełny aktu stanu cywilnego 33 zł

-        sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł

-        zaświadczenie o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą 38 zł

-        zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego 24 zł

-        pozostałe zaświadczenia 26 zł

-        inne czynności kierownika USC 11 zł


Opłatę skarbową można uiszczać tylko w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na konto Urzędu Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach

nr   66 95 85 0007 0020 0209 7563 0001 w kasach oddziałów banków.