Działalność gospodarczaMiejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich - Stanowisko d/s Ewidencji Działalności Gospodarczej, I piętro, pokój nr 18, tel. 071 381 71 18


Wymagane dokumenty Dowód osobisty


FORMULARZE I INSTRUKACJA

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

DOSTĘPNIANIE   DANYCH   Z   CEIDG
Organem prowadzącym Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej jest Minister Rozwoju.
Zgodnie z art.38 ust.1 Dane i informacje o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG są jawne  i każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
Dane i informacje udostępniane są na stronie internetowej CEIDG i dotyczą danych podlegających wpisowi z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak pozostałe adresy wskazane do CEIDG, oraz danych kontaktowych , w przypadku , gdy podając je , osoba uprawniona sprzeciwiła się ich udostępnianiu w CEIDG.
Artykuł 33 u.s.d.g. zawiera tzw. zasadę domniemania prawdziwości danych. Zgodnie z tym przepisem domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe.
Osoba fizyczna wpisana do CEIDG ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do CEIDG nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jej wniosek a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG                  w ustawowym terminie albo brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba wpisana do CEIDG, nie ponosi odpowiedzialności.
Dane jawne CEIDG udostępnia niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania do niej wpisu.
Zaświadczenia o wpisie w CEIDG w zakresie danych jawnych mają formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej .
Natomiast organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG              o czym stanowi wprost art.38 ust.5 u.s.d.g. i potwierdza art.220 kpa.
Nowelizacja w zakresie udostępniania i publikowania danych o przedsiębiorcach przez CEIDG dotyczy art.38 i 39 u.s.d.g. Obecnie ustawa przewiduje dwa sposoby udostępniania danych – przez stronę internetową ( art.38 ust.2 u.s.d.g.) oraz w drodze teletransmisji                       (art. 39 u.s.d.g.). Z uwagi na zgłaszane przez zainteresowanych postulaty o umożliwienie wyszukiwania wpisów przedsiębiorców wg. różnych innych niż dotychczas kryteriów czy możliwości uzyskania przez duże podmioty np. banki „kopii” bazy przedsiębiorców został dodany do art.38 ust. 2a, w którym zawarto wymogi dla systemu teleinformatycznego CEIDG, tak aby umożliwić udostępnienie danych i informacji z CEIDG według dostępnych w systemie kryteriów, które wyszukujący będzie dowolnie wybierał oraz umożliwić
potwierdzenie danych osobowych przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG.
Dodanie z kolei w art. 38 u.s.d.g. art.4a – 4d ma na celu ujednolicenie zasad uzyskiwania zaświadczeń z CEIDG. W sposób wyraźny wyłączono stosowanie przepisów działu VII kpa ( Wydawanie zaświadczeń ) w zakresie potwierdzania stanów faktycznych i prawnych wynikających z CEIDG. Wprowadzono również przepis umożliwiający przedsiębiorcy uzyskanie z CEIDG zaświadczenia zawierającego pełny zakres jego danych w rejestrze                    w tym dane dotyczące jego adresu zamieszkania oraz innych danych niejawnych.
Ponadto doprecyzowano kwestie zaświadczeń dla przedsiębiorców w celu i przedstawienia w obrocie prawnym za granicą.

Informacja dotycząca poświadczania dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą Polskie dokumenty urzędowe przeznaczone do obrotu prawnego za granicą poświadczane są
poprzez:
Apostille – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych  dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)
Legalizację – jeżeli dokumenty mają być przeznaczone do obrotu prawnego w państwach, które nie są stroną konwencji haskiej z 1961 r.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jak uzyskać poświadczone zaświadczenie z CEIDG?

1. Na adres sekretariatDGE@mr.gov.pl wysyłasz Imię i Nazwisko oraz nr NIP przedsiębiorcy dla którego chcesz otrzymać apostille.
2. Ministerstwo Rozwoju przekazuje opieczętowany wydruk w języku polskim i angielskim do Działu Legalizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3. Postępujesz zgodnie z procedurą MSZ, wnosisz opłatę skarbową i umawiasz się na odbiór.

Zmiana art.39 u.s.d.g polega na zrównaniu podmiotów publicznych i komercyjnych w zakresie warunków udostępniania danych z CEIDG oraz zniesienia opłaty za udostępnianie
danych. Zaproponowane regulacje w zakresie udostępniania danych z CEIDG zmierzają do udostępniania danych z CEIDG nieodpłatnie wszystkim zainteresowanym podmiotom przez wyszukiwarkę .
W dodanym art.39a doprecyzowano warunki udostępniania danych niepublicznych innym organom państwowym w celu realizacji ich ustawowych zadań (przede wszystkim na potrzeby postępowań sądowych) .
Z kolei dodany art.39 b precyzuje że do dane i informacje jawne udostępniane przez CEIDG są objęte wyłączeniem spod przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

UDOSTĘPNIANIE  DANYCH  Z  EWIDENCJI  GMINNYCH
W zakresie udostępniania danych historycznych (sprzed 1 lipca 2011 r.) dotyczących przedsiębiorców osób fizycznych, zgodnie z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.  o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych
ustaw, organem właściwym pozostaje urząd gminy, gdyż ewidencje działalności gospodarczej prowadzone w gminach podlegają archiwizacji.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej opłata skarbowa od wydania zaświadczenia wynosi 17 zł . Opłaty wnoszone do kasy lub przelewem na konto gminy zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej stanowią dochód budżetu gminy.

Plik pdf Wniosek CEIDG
09‑03‑2018 11:10:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
337KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
394KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Sylwia Barwińska , w dniu:  23‑02‑2007 14:30:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2018 11:11:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive