Wypłata świadczeń rekompensujących utracone zarobki żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe


Podstawa prawna
Art. 119a ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (teksy jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 881)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Organizacji i Obsługi, II piętro, pokój nr 29, tel. 71 381-71-49

Wymagane dokumenty
-wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego
-zaświadczenie z jednostki wojskowej potwierdzające odbycie ćwiczeń wojskowych
Odpowiednio:
- osoby będące pracownikami lub pozostające w stosunku służby zaświadczenie od pracodawcy, w którym podaje się kwotę dziennego utraconego wynagrodzenia (kwota miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez żołnierza ze stosunku pracy lub stosunku służbowego podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych);
- osoby prowdzące działalność gospodarczą zaświadczenie od naczelnika urzędu skarbowego, w którym podaje się kwotę dziennego utraconego dochodu (kwota dochodu uzyskanego przez żołnierza z prowadzonej działalności gospodarczej za miesiąc poprzedzający okres odbytych ćwiczeń wojskowych podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń);
- osoby utrzymujące się wyłącznie z działalności rolniczej zaświadczenie od burmistrza, w którym podaje się kwotę dziennego utraconego dochodu (kwota uzyskana z pomnożenia liczby hektarów przeliczeniowych, w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym, gospodarstwa rolnego, w którym żołnierz prowadzi działalność rolniczą, przez miesięczną wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłoszoną na podstawie art. 18 tej ustawy, podzielona przez 21 i następnie pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. W przypadku współwłasności gospodarstwa rolnego, dochód z pracy współwłaściciela będzie liczony zgodnie z jego udziałem we współwłasności).

Termin załatwienia sprawy
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania wniosku

Opłaty
Brak opłat.

Dodatkowe informacje
•świadczenia pieniężne ustala i wypłaca burmistrz na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia ćwiczeń
•świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  27‑09‑2007 12:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  27‑09‑2007 12:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑05‑2018 12:54:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie