Rejestr Instytucji Kultury


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z zmianami) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

I. Rejestr instytucji kultury.

1. Rejestr instytucji kultury jest prowadzony w postaci elektronicznej.
2. Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:
a) numer wpisu do rejestru;
b) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
c) pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
d) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
e) siedzibę i adres instytucji kultury;
f) oznaczenie organizatora instytucji kultury;
g) oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
h) akt o utworzeniu instytucji kultury;
i) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.
3. Niezależnie od prowadzonego rejestru, dla każdej instytucji kultury zakłada się i prowadzi oddzielnie elektroniczną księgę rejestrową.
4. Zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze składa się w postaci papierowej, w jednym egzemplarzu, albo w postaci elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2014, poz. 1114 z późn. zm.).
6. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę dokonania zmiany wpisu w rejestrze.

II. Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice.
1. Dane zawarte w rejestrze instytucji kultury udostępnia się przez:
1) Otwarty dostęp do zawartości rejestru – jest bezpłatny i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej, w którym Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice udostępnia informację publiczną.
2) Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
a) Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej.
b) Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
2. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie przesyłką poleconą na adres wskazany we wniosku lub przekazanie osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
4. Wydanie odpisu, o którym mowa pkt 1 podpunkt 2 podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2012 r.,poz.1282 z późn. zm.).
5. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodniez § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).
6. Składający wniosek może uiścić opłatę bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice  ul. Witosa 24,
55-220 Jelcz-Laskowice,
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, godz. 7.30 - 15.30, w środę godz. 8.30 - 16.30
lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice - 66 9585 0007 0020 0209 75 63 0001

Akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury można przeglądać w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,
55-220 Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, w Wydziale Komunalnym i Oświaty  pokój 28 w godzinach urzędowania.

 

Dane teleadresowe  instytucji kultury:

  1. Miejsko Gminne Centrum Kultury

ul. Oławska 46

            55-220 Jelcz-Laskowice

            Tel. 798 960 230

            e-mail; biuro@mgck-jl.pl

 

2. Miejska Biblioteka Publiczna

ul. Bożka  11

55-220 Jelcz-Laskowice

Tel. 071 318 16 02

e-mail; mbp@jelcz-laskowice.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
278KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
239KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
102KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Lucyna Kutkowska , w dniu:  22‑08‑2016 11:24:42
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  22‑08‑2016 11:24:42
Data ostatniej aktualizacji:
22‑08‑2016 11:39:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive