Zwrot podatku akcyzowego


 

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje:
Producentowi rolnemu, za którego uznaje  się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
 
Gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym to obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
 
W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 
W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, podaje numer z tego rejestru.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U. z 2015 r., poz. 1340; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2244 i poz.2247)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 71 381 71 27

Wymagane dokumenty
Producent rolny może składać do burmistrza wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na dany rok, w dwóch terminach, tj.
a) od 1 lutego do 28 lutego -  producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia  do 31 stycznia,
b) od 1 sierpnia do 31 sierpnia  producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca

Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta. Kierownik biuro powiatowego ARiMR wydaje powyższy dokument na wniosek producenta rolnego.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego wynikającej z faktur VAT oraz stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.
Limit ustala się jako sumę:
-  kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.
- kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego (1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek. Średnią roczną liczbę dużych jednostek przeliczeniowych bydła ustala się jako iloraz sumy DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim  dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Termin załatwienia sprawy
30 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty
Brak opłat

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Dodatkowe informacje
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:
a) 1 - 30 kwietnia - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
b) 1 - 31 października - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (załącznik)

Plik pdf Wniosek o zwrot akcyzy
07‑12‑2017 12:34:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
266KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  07‑12‑2017 12:31:21
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  07‑12‑2017 12:31:21
Data ostatniej aktualizacji:
09‑01‑2019 08:50:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive