Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załączniki.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

-najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
-członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
-osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
-innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
-osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.


W roku 2014 dodatek może zostać przyznany, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, liczony w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dodatek, nie przekroczy 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 175% tej kwoty w gospodarstwie jednoososbowym (najniższa emerytura wynosi obecnie 844,45 zł).
Do dochodu nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 71 381 71 16


Wymagane dokumenty

-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (we wniosku należy określić: tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnia użytkowa lokalu, liczba osób w gospodarstwie domowym, sposób ogrzewania lokalu i wody, a także dochody gospodarstwa domowego i łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc);-deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego;-zaświadczenie o dochodzie brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu oraz składki: emerytalną, rentową i chorobową;Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty złożenia dokumentów.


Opłaty

Brak opłat


Tryb odwoławczy

Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje

Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  20‑03‑2007 08:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
24‑02‑2015 07:47:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive