Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwaPodstawa prawna

Art. 1§ 2 i 3; art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.)
Art. 76-79 oraz art. 85 Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.)Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój 8, tel. 71 381-71-12Wymagane dokumenty

1. Osobiste stawiennictwo
2. Dokument tożsamości (do wglądu)
3.Cudzoziemiec dodatkowo przedkłada:
-odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie, albo dokumentem stwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia małżeństwa - wraz z tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.;
-dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego - wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.Termin załatwienia sprawy

do 30 dniOpłaty

- sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł


Dodatkowe informacje

Odbiór aktu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego właściwym wg miejsca jego zawarcia.

Informacja wytworzona przez:
Danuta Zapotoczna , w dniu:  01‑03‑2007 09:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
23‑03‑2015 14:18:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive