Sprzedaż alkoholu


SPRZEDAŻ ALKOHOLU


Podstawa Prawna

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)
2. Uchwała nr XL.297.2013 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich, Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej, I piętro, pokój 18, tel. (71) 381 71 18


Wymagane dokumenty

  1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
  2. Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  3. Decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).


Termin załatwienia sprawy

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

  • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
  • 525 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
  • 2.100 zł- na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.


Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Zezwolenie wydawane jest na okres do 2 dni. Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń;

43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
175 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice,

2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

5) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

6) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

7) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

INNE INFORMACJE

Wniosek opiniowany jest przez Miejsko-Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawy załatwiane są w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, Wydział Spraw Obywatelskich

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.


Zezwolenie cofa się w przypadku:

1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,

3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,

5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,

6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

likwidacji punktu sprzedaży,

♦ upływu terminu ważności zezwolenia,

♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

♦ niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).Plik doc
1449213814000 ad:$articleDisplayDate
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
04‑12‑2015 08:23:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
32KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc
1449213702000 ad:$articleDisplayDate
Zgłoszenie zmian do zezwolenia
04‑12‑2015 08:21:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf
1420798320000 ad:$articleDisplayDate
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
09‑01‑2015 11:12:00
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
37KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx
ad:$articleDisplayDate
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
21KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  07‑02‑2007 13:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Miłosek , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
04‑12‑2015 08:24:40
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive