Ochrona danych osobowychW związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących Pana/Pani prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Jelcz-Laskowice, z siedzibą w Jelczu-Laskowicach  przy ul. Witosa 24;

2. Burmistrz Jelcza-Laskowic wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.
Inspektor Ochrony Danych  - Ewa Kocjan e-mail iod@jelcz-laskowice.pl, tel. 71 381 71 49;
      ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminie Jelcz-Laskowice (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Jelcz-Laskowice (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- w celach określonych w udzielonej przez Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
- inne podmioty, które na podstawie umów podpisanych z Gminą Jelcz-Laskowice przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Jelcz-Laskowice.
5. okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych – dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji, dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora
wydania kopii danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, usunięcia;
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. informacja o dowolności lub obowiązku podania danych:
- podanie danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa jest obowiązkowe;
- podanie danych osobowych, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Pana/Pani zgoda jest dobrowolne.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Pani/Pana dane będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej - dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 

Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  28‑05‑2018 08:58:03
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  28‑05‑2018 08:58:03
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2019 09:54:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie