Dodatek mieszkaniowy

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, załączniki.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

-najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych,
-członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujących na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
-osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
-innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
-osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

 Dodatek może zostać przyznany, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, liczony w ciągu 3 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dodatek, nie przekroczy 125 % kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 175% tej kwoty w gospodarstwie jednoososbowym.

Za dochód uważa się, (stosownie do art. 3. ust. 3. ustawy o dodatkach mieszkaniowych), wszelkie przychody po odliczeniu ich kosztów uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do celów obliczania dodatku do dochodu przykładowo zalicza się zasiłki dla bezrobotnych, dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniężne (nagrody jubileuszowe, trzynastki zwroty uzyskane za zakup wczasów itp.), uzyskaną kwotę ze sprzedaży zarówno akcji jak i też nieruchomości oraz obligacji, świadczenia przedemerytalne, świadczenia z tytułu  rodziny zastępczej , zasiłki rodzinne wraz z dodatkami  na dzieci, zasiłki pogrzebowe, wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, wynagrodzenia z umów o dzieło, wynagrodzenie z umów zlecenia itp.

Dochód z prowadzenia  gospodarstwa rolnego ustala się  na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, dodatków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r., poz. 180) oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 71 381 71 27


Wymagane dokumenty

-wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (we wniosku należy określić: tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnia użytkowa lokalu, liczba osób w gospodarstwie domowym, sposób ogrzewania lokalu i wody, a także dochody gospodarstwa domowego i łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc);

 

-deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego;

 

-zaświadczenie o dochodzie brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku pomniejszonym o koszty uzyskania przychodu oraz składki: emerytalną, rentową i chorobową;Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc od daty złożenia dokumentów.


Opłaty

Brak opłat


Tryb odwoławczy

Odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji


Dodatkowe informacje

- Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku
 - Kolejny wniosek należy złożyć w ostatnim miesiącu obowiązywania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
- Wypłatę dodatku wstrzymuje się, jeżeli osoba, której dodatek przyznano, nie opłaca na bieżąco różnicy ponad przyznany dodatek.
- Dokumenty, na podstawie których osoba wypełniła deklarację o wysokości dochodów ma obowiązek przechowywać przez 3 lata.
- Dodatek jest wypłacany na konto zarządcy domu, natomiast ryczałt na zakup opału do rąk wnioskodawcy, aczkolwiek istnieje możliwość złożenia prośby o przekazywanie całej wysokości dodatku (wraz z ryczałtem) na konto zarządcy domu.
- Dodatku nie przyznaje się, jeżeli kwota wyliczonego dodatku byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.
- Pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może zażądać zarówno od wnioskodawcy jak i też innych członków gospodarstwa domowego złożenia, oświadczenia majątkowego. Odmowa złożenia powyższego dokumentu stanowi podstawę do wydania decyzji odmawiającej przyznania dodatku mieszkaniowego.
 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
39KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan
email: um.bip@jelcz-laskowice.pl
, w dniu:  20‑03‑2007 08:56:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  20‑03‑2007 08:56:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑04‑2018 09:23:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie