Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, załączniki.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z zm.).
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji Architektury i Nieruchomości, parter, pokój nr 1,
informacja w sprawie: insp. Iwona Domagalska, nr tel. 71 381 71 50

Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. (druk wg wzoru).


We wniosku należy podać:
1. Dane identyfikacyjne inwestora (imię i nazwisko lub nazwę instytucji wraz z numerem KRS oraz adres, adres do korespondencji, nr telefonu) oraz pełnomocnika, jeżeli działa w jego imieniu
2. Rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych oraz adres inwestycji i oznaczenie geodezyjne terenu - nazwę obrębu, numer arkusza mapy, numer działki.
3. Charakterystykę inwestycji, obejmującą:
- określenie zapotrzebowania na wodę, energię, gaz sieciowy (m3/24h, kW, m3) oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenie i gabaryty projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej (pow. zabudowy obiektu, wysokość kalenicy, spadek i kształt dachu, wysokość i szerokość elewacji frontowej, kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki ) i graficznej (rzut pionowy obiektu budowlanego z wymiarami)
- określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.


Ponadto:
- w przypadku lokalizacji składowiska odpadów ponadto wniosek powinien zawierać:
a) docelową rzędną składowiska odpadów,
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.


- w przypadku budowy obiektów handlowych należy we wniosku określić powierzchnię sprzedaży.


Do wniosku należy dołączyć:
1. 1 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopię mapy katastralnej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:1000 lub 1:2000. Mapa powinna obejmować obszar sąsiednich nieruchomości w obrębie min. 3 krotnej szerokości działki objętej wnioskiem.


Kopię mapy zasadniczej  można nabyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej w Oławie .


2. Załącznik graficzny, opracowany na kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, zawierający:
-  granice terenu objętego wnioskiem,
-  granice obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
-  projektowaną lokalizację obiektu/ów),
-  powierzchnię podlegającą przekształceniu;
3. Załącznik graficzny przedstawiający gabaryty projektowanych obiektów budowlanych – uproszczony rzut pionowy projektowanego obiektu – widok od ulicy;
4. Ewentualne pełnomocnictwo/a/ udzielone osobie/osobom/, działającego/cym/ w imieniu wnioskodawcy - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis + dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł

W zależności od specyfiki inwestycji do wniosku należy dołączyć dodatkowo:


5. Dowód zapłaty wymaganej opłaty skarbowej w wysokości 107zł
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Podstawa naliczenia opłaty: Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)
6. Dokument potwierdzający służebność gruntową gwarantującą dostęp do drogi publicznej.
W celu zbadania przez tut. organ przesłanki dot. istniejącego lub projektowanego uzbrojenia terenu, do wniosku lub do materiału dowodowego w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie należy dołączyć:
7. Umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w wodę i oraz odbiór ścieków (lub inny dokument, tj. zapewnienie dostaw lub warunki techniczne przyłączenia do danej sieci) – zarządca sieci na terenie gminy Jelcz-Laskowice: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Techników 8, 55-220 Jelcz-Laskowice ;
8. Umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w energię elektryczną (lub inny dokument tj. zapewnienie dostaw lub warunki techniczne przyłączenia do sieci ) – zarządca sieci:  np. Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Oleśnica; miejscowości: Wójcice, Biskupice Oławskie – Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon Dystrybucji Brzeg,
9. Umowę gwarantującą zaopatrzenie inwestycji w gaz (lub inny dokument, tj. zapewnienie dostaw lub warunki techniczne przyłączenia do danej sieci) – zarządca sieci na terenie gminy Jelcz-Laskowice: Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław lub G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., 55-002 Kamieniec Wrocławski, Łany, ul. Owocowa 3.


Tryb odwoławczy
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od jej doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic.


Przeniesienie decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana - na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji i osoba na którą była wydana decyzja wyraża na to zgodę. (druk wg wzoru)
Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 56zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Podstawa naliczenia opłaty: Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)


Zmiana decyzji
Decyzja o warunkach zabudowy może być w każdym czasie za zgodą stron zmieniona. (druk wg wzoru)
Do wniosku należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10zł.
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Podstawa naliczenia opłaty: Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.)

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kocjan , w dniu:  12‑04‑2007 10:05:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  12‑04‑2007 10:05:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2016 11:01:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie