Zawarcie małżeństwa


Podstawa prawna
Art. 1§ 1; art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682)
Art. 76-79 oraz art. 85 Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2064)


Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego, parter, pokój 8, tel. 71 381-71-12


Wymagane dokumenty
1. Osobiste stawiennictwo
2. Dokument tożsamości (do wglądu)
3.Cudzoziemiec dodatkowo przedkłada:
-odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie, albo dokumentem stwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia małżeństwa - wraz z tłumaczeniem dokonanym na język polski przez tłumacza przysięgłego.;
-dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. - Prawo prywatne międzynarodowe (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1792) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego - wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.


Termin załatwienia sprawy
Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym


Opłaty
- sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
- 1 egzemplarz wydawany po sporządzeniu aktu małżeństwa - bezpłatnie
- Zawarcie małżeństwa poza lokalem - dodatkowa opłata 1000,- zł

Informacja wytworzona przez:
Danuta Zapotoczna , w dniu:  01‑03‑2007 09:32:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  01‑03‑2007 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2017 14:15:45
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie