Informacje i deklaracje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych

Złożenie wykazu nieruchomości, deklaracji do opodatkowania.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.),
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 617 ze zm.),
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.)


Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 071 381-71-27, 071 381-71-24, 071 381-71-17, 071 381-71-16


Wymagane dokumenty

 • osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w ciągu 14 dni od dokonania czynności uzasadniających zmianę podatku,

 • osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać (według miejsca położenia nieruchomości) deklarację na podatek od nieruchomości  na dany rok podatkowy do dnia 31 stycznia, na podatek rolny i leśny na dany rok podatkowy do 15 stycznia

 • osoby fizyczne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej zobowiązane są składać deklaracje w sprawie podatku od środków transportowych w terminie do 15 lutego danego roku,

 • wzory deklaracji dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy - pokój nr 5 oraz na stronie internetowej www.um.jelcz-laskowice.finn.pl w zakładce Moja Sprawa - Spis Spraw - Wnioski do pobrania,

 • w każdym z przypadków w razie zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę podatku neleży zgłosić ten fakt w terminie do 14 dni.

Termin załatwienia sprawy

Maksymalnie 30 dni od złożenia informacji lub deklaracji.

Opłaty skarbowe

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, środków transportowych, podatku rolnego oraz leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego) służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Podatek opłacany jest:

 • od nieruchomości - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: miesięcznie, do 15 każdego miesiąca (za styczeń do 31 stycznia),

 • od nieruchomości - osoby fizyczne: kwartalnie, do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

 • rolny - osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne: kwartalnie, do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

 • leśny - osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej: miesięcznie, do 15 każdego miesiąca,

 • leśny - osoby fizyczne: kwartalnie, do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada,

 • od środków transportowych - osoby prawne, nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne: do 15 lutego i 15 września lub w określonych indywidualnie okresach, w zalezności od daty nabycia pojazdu.

UWAGA

Obowiązek składania informacji o lasach, gruntach i nieruchomościach oraz deklaracji na podatek lesny, rolny i od nieruchomości dotyczy równiez podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy.

Od 2008 roku z opodatkowania wyłącza się pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  21‑06‑2007 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  21‑06‑2007 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2017 09:35:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie