Zaświadczenia

Podanie w sprawie wydania zaświadczenia z ewidencji podatników.

Zaświadczenia
  • o wielkości uzytków rolnych gospodarstwa rolnego,
  • o niezaleganiu lub stwierdzające wysokość zaległości,
  • o udzielonej pomocy de minimis lub de minimis w rolnictwie,
  • o udzielonej pomocy publicznej.Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm. ).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 2355).


Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Opłat i Podatków, parter, pokój nr 5, tel. 071 381-71-27, 071 381-71-24, 071 381-71-17, 071 381-71-16

Wymagane dokumenty
Podanie w sprawie wydania odpowiedniego zaświadczenia z ewidencji podatników oraz oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej (jeśli opłata skarbowa jest wymagana).

Termin załatwienia sprawy Do 7 dni

Opłaty

W zależności od zaświadczenia:

  • o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych - bezpłatnie,
  • o niezaleganiu lub stwierdzające wysokość zaległości, za zaświadczenie - 21 zł, od każdego egzemplarza,
  • nne zaświadczenia - 17 zł (np. o wielkości użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych do celów innych niż ustawowo zwolnione z opłaty).

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu (Burmistrza Miasta i Gminy), który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie).

Dodatkowe informacje
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie pisemnie upoważnionej do otrzymania zaświadczenia). Wysokośc opłat lub zwolnienia z opłaty regulują szczegółowe przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827)


Opłaty skarbowe
należy wpałcać na konto Urzędu Miasta i Gminy jelcz - Laskowice Nr konta: 66 9585 0007 0020 0209 7563 0001 w Banku Spółdzielczym o/Jelcz - Laskowice z podaniem rodzaju zaświadczenia. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty lub jego uwiarygodniona kopia winien byc załączony do podania.W przypadku składania uwierzytelnionej kopii opłaty oryginał wpłaty należy przedłożyć celem dokonania na nim stosownych adnotacji.

Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  21‑06‑2007 12:57:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  21‑06‑2007 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑01‑2017 09:28:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Autor informacji Osoba wprowadzająca do BIP Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie