Usunięcie drzew i krzewów

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, załączniki.

Podstawa prawna

Art. 83 ust. 1, art. 86 ust. 1, pkt 2-13, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z r 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami), oraz art. 104 i art. 107, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1257)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Inwestycji, Architektury i Nieruchomości – poniedziałek i wtorek, pokój nr 15, tel. 381-71-26

Wymagane dokumenty
1)Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów – w przypadku spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, firm, instytucji itp.

 • Spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe dołączają do wniosku informację o poinformowaniu swoich Członków w sposób zwyczajowo przyjęty, o zamiarze złożenia wniosku, z wyznaczeniem 30-dniowego terminu na zgłaszanie uwag.

2) Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa – w przypadku osób fizycznych, usuwających drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

Jeśli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę właściciela. Wniosek składa się w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy.


Termin załatwienia sprawy

Od 21 do 60 dni

Opłaty
Zezwolenie zwolnione z opłaty skarbowej.


Tryb odwoławczy
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Jelcza-Laskowic, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zezwolenia.

Dodatkowe informacje
Zezwolenie Burmistrza nie jest wymagane na usunięcie drzew lub krzewów:

 1. w przypadku krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25m2
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej oraz na terenach zieleni
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:
 • 80cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
 • 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
 • 50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenach zieleni

6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych i zoologicznych

7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych miedzy linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału;

8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;

10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;

12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;

13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia

14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a)jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b)inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;

15) drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

 

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 • tytuł prawny władania nieruchomością,
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenie terenu, na który rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy
 • mapę z lokalizacja drzew lub krzewów
 • projekt nasadzeń zastępczych (miejsce nasadzenia, ilość, gatunki, obwody nowo planowanych nasadzeń, termin wykonania nasadzeń)
 • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością
 • oświadczenie o braku związku/ związku wycinki z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • podpisy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości
 • dane o nieruchomości (numer działki, arkusz mapy, obręb)
 • mapę z lokalizacja drzew lub krzewów
 • podpisy wszystkich współwłaścicieli nieruchomości

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
58KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Joanna Kowcz , w dniu:  03‑07‑2007 08:15:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sławomir Hodur
email: slawekh@volcox.pl tel.: 0 602 306 982 fax: (033) 496-47-31
, w dniu:  03‑07‑2007 08:15:08
Data ostatniej aktualizacji:
14‑11‑2017 14:44:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie